Casting
Casting
Back

LING LIU
Grazia China

05 September 2016

01_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
00_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
02_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
03_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
04_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
05_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
06_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU
07_TheHive_Blogs_LING LIU Grazia China by Xu Qing and LU

Model - Ling Liu

Photographer - Xu Qing

Stylist - LU

Back to the top